Doanh nghiệp mới thành lập

Tháng 8/2020

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 13402
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 4775
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 1416
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 3102

Tháng 7/2020

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 13200
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 4839
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 1504
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 3372

Tháng 6/2020

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 13725
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 4998
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 1368
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 3217

Tháng 5/2020

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 10728
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 5056
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 962
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 3342

Tháng 4/2020

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 7885
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 3810
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 980
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 4121

Tháng 3/2020

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 12272
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 3423
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 1316
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 2452

Tháng 2/2020

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 9163
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 3630
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 1186
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 4567

Tháng 1/2020

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 8276
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 8470
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 1621
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 11702

Tháng 1/2019

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 10079
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 8465
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 1802
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 10804